Serwis Komputerowy Warszawa - tel. 733-810-060

Naprawa komputerów, naprawa laptopów. Diagnoza i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych, usuwania konfliktów oprogramowania. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z sieciami, dostępem do Internetu. Zapewniamy uczciwość, solidność i wysoką jakość wykonywanych usług.

Zapraszamy: Serwis Komputrowy Warszawa : 733-810-060
Wpływ Internetu na życie społeczne

Nowe wzory interakcji społecznych

Rewolucyjność Internetu jako narzędzia komunikacji polega między innymi na tym, że umożliwia porozumiewanie się ze sobą wielu różnych osób, w wybranym przez siebie czasie, na skalę globalną. Przeobrażając sposób w jaki się komunikujemy, Internet przyczynia się do powstawania nowych wzorców relacji społecznych, oderwanych od czasu i przestrzeni.

W możliwości pojawienia się nowych wzorów interakcji społecznych krytycy Internetu widzieli podstawę do stawiania tezy mówiącej o tym, że wzrost popularności nowych technik komunikacji prowadzi do wyobcowania jednostki, zerwania więzi społecznych (w tym więzi rodzinnych), z uwagi na to, że anonimowe, przypadkowe kontakty w wirtualnym świecie są wygodniejsze i łatwiejsze niż kontakty twarzą w twarz w realnym otoczeniu. Zwracano również uwagę na to, że w świat wirtualny sprzyja zachowaniom społecznym opartym na fałszowaniu tożsamości i odgrywaniu ról. Internet zaczęto oskarżać o to, że kusi ludzi, by w coraz większej mierze oddawali się fantazjom w sieci, uciekali od prawdziwego świata i obracali się w kulturze coraz bardziej zdominowanej przez rzeczywistość wirtualną 37

M. Castells w swojej książce "Galaktyka Internetu" zwraca jednak uwagę na fakt, że wymienione wyżej zarzuty pod adresem Internetu były wysuwane w czasie, kiedy nie był on jeszcze powszechnie używany a dystans pomiędzy wąską grupą jego pierwszych użytkowników a resztę społeczeństwa istotnie był znaczny.

Można powiedzieć, że obecnie Internet upowszechnił się już w naszym życiu społecznym i zazwyczaj traktowany jest po prostu jako narzędzie przydatne zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym, służy pozyskiwaniu oraz wymianie informacji jak również podtrzymywaniu kontaktów z rodziną czy znajomymi z którymi łączą nas rzeczywiste relacje.

M. Castells zwraca także uwagę na to, że nie ma przesłanek ku temu by stwierdzić, że relacje inicjowane i podtrzymywane za pośrednictwem Internetu mają bezpośredni wpływ na wzorce życia codziennego. Kontakt za pośrednictwem Internetu jest raczej dodatkiem do interakcji społecznych istniejących w świecie rzeczywistym.

Potwierdzeniem powyższej tezy są wyniki przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii badań dotyczących korzystania z Internetu w gospodarstwach domowych.38 Pokazują one, że nie ma istotnych różnic pomiędzy zachowaniami społecznymi i życiem codziennym osób korzystających z Internetu oraz osób nie korzystających z niego.

Ponad to nie stwierdzono by osoby posiadające dostęp do Internetu i korzystające z niego poświęcały mniejszą ilość czasu na oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytelnictwo oraz życie towarzyskie. Zauważono również, że np. komunikacja , przy użyciu Internetu oraz komunikacja przy użyciu telefonu wzajemnie się wzmacniają.

Podobne wyniki uzyskali także inni badacze W Wielkiej Brytanii i W Stanach Zjednoczonych, którzy prowadzili badania dotyczące wpływu korzystania z Internetu na życie społeczne.

Okazuje się więc, że stawiana przez krytyków Internetu teza, iż prowadzi on do ograniczenia interakcji społecznych i Wyobcowania jednostki nie znaj duje potwierdzenia. Pewne przesłanki pozwalają jednak twierdzić, ze w określonych warunkach Internet może działać jako substytut innych rodzajów aktywności. [...] Nie należy więc bagatelizować wagi nowego środka przekazu, lecz rozpatrywać wprowadzane przezeń zmiany na tle ogólnej ewolucji wzorców interakcji społecznych oraz ich związków z czynnikami stanowiącymi ich materialne wsparcie: przestrzenią, organizacjami i technologiami komunikacyjnymi. 3937 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 135
38 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 189
39 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003, s. 144