Serwis Komputerowy Warszawa - tel. 733-810-060

Naprawa komputerów, naprawa laptopów. Diagnoza i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych, usuwania konfliktów oprogramowania. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z sieciami, dostępem do Internetu. Zapewniamy uczciwość, solidność i wysoką jakość wykonywanych usług.

Zapraszamy: Serwis Komputrowy Warszawa : 733-810-060
Elementy procesu komunikowania

Konsekwencją różnicy stanowisk w rozumieniu i definiowaniu pojęcia komunikowanie jest wielość i różnorodność schematów przedstawiających to zjawisko.

Poniżej zostanie przedstawiona za T. Goban-Klasem analiza elementarnych modeli komunikowania pozwalająca na wskazanie zasadniczych elementów tego procesu.


Shannon - model przekazu sygnałów


Lasswell - model aktu perswazyjnego

Uznawany za ojca teorii komunikowania jako odrębnej dziedziny nauki, Harold Lasswell, skonstruował W tym samym roku co Claude Shannon model komunikowania zwarty W następującym pytaniu badawczym: "Kto mówi, co, jakim środkiem, do kogo i z jakim skutkiem?"9

Pytanie "kto powiedział?", jest pytaniem o to kto (jaka osoba, grupa, czy organizacja) rozpoczyna proces komunikowania, oznacza to, że analiza każdego aktu komunikacji powinna być dokonywana w kontekście osoby autora przekazu, co W pewien sposób określa sytuację, W której wygłaszany jest komunikat.

Dla Lasswella jako badacza propagandy stosowanej do motywowania zachowań, pytanie oto, co wiadomo o osobie nadawcy, co mogłoby tłumaczyć przesyłanie przez niego danego komunikatu, miało szczególne znaczenie, stanowiło istotny punkt wyjścia do dalszej analizy. Obecnie pytanie to rzadko bywa przedmiotem badań samym w sobie, jak twierdzi Scott R. Olson10 istnieją trzy szkoły w tej dziedzinie. Postfrankfurcka szkoła polityczno - ekonomiczna, poszukuje ekonomicznych i społecznych parametrów nadawcy przekazu W celu odkrycia utajonej intencji. Inni badacze interesują się ekonomicznym modelem ludzkiego zachowania, który zastosowany W procesie porozumiewania się ludzi, bada W jaki sposób nadawca kształtuje swój przekaz, aby zmaksymalizować własne korzyści. Trzecie stanowisko utożsamiane z A. Gidensem odwołuje się do struktur społecznych, rozważa jak działanie ludzkie kształtuje przyszłe zachowanie. Współczesne teorie dotyczące pytania ,,kto powiedział" Scott R. Olson sprowadza do następującego wniosku: na nadawcę przekazu ma Wpływ Wiele czynników, które kształtują nie tylko jego, ale i sam przekaz. Wśród tych czynników wymienia: siłę, typ nadawcy, a także jego wyobrażenie o samym sobie.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie ,,co powiedział?" wymaga zastanowienia się nad znaczeniem przekazu. W akcie komunikowania przekazywanych jest wiele znaczeń, nie wszystkie są zamierzone i nie wszystkie są jawne, niektóre są implikowane, inne wnioskowane, niektóre mogą zostać zignorowane przez odbiorcę. Znaczenie nie jest związane jedynie z nadawca, odbiorca nadaje przekazowi osobiste znaczenie, które może przesłonić znaczenie zamierzone.

Kolejnym elementem modelu Lasswella jest pojęcie środka komunikowania. Obecnie rozwój środków komunikowania posunął się tak daleko, że wiele z nich (np. Internet) wymyka się z tradycyjnego podziału na kanały komunikowania interpersonalnego, grupowego i masowego.

Pytanie ,,do kogo?" jest pytaniem o odbiorcę przekazu, model Lasswella zakłada jednokierunkowość oddziaływania, co jest uznawane za jego wadę. Obecnie przyjmuje się, że odbiorca może aktywnie uczestniczyć w procesie komunikowania wpływając na kształt przekazu. Istnieje wiele możliwych reakcji odbiorcy na przesłany komunikat: może on odkodować przekaz w sposób zgodny z intencją nadawcy, albo przeciwnie do tej intencji bądź też zupełnie niezależnie od intencji nadawcy.

Natomiast pytanie o skutek procesu komunikowania wciąż pozostaje otwarte. Wpływa środków przekazu na poznanie jest oczywisty, oczywiste nie jest już jednak to, jak tłumaczyć ten wpływ w kategoriach zachowań.

Model Lasswella jest ukierunkowany na poznanie efektów procesu komunikowania, tego jakie myśli, czy zachowania wywołuje w odbiorcach.

Model stworzony przez Lasswella choć ujmuje zasadnicze składniki każdego procesu komunikowania jest jego uproszczeniem. Dlatego też wielu badaczy próbowało uzupełniać ten model, dodając nowe pytania, co w konsekwencji prowadziło do nadmiaru pytań i burzyło zwięzłość stworzonego przez Lasswella modelu. Analizując proces komunikowania należy jednak uwzględnić także pytania o motywy nadawcy i kontekst w jakim zachodzi proces komunikowania.


Nowe wzory przepływu informacji

Zasadnicze cechy procesu komunikowania

9. Za: T. Goban-Klas, op. cit., s. 56.
10. Scott R. Olson, Teoria komunikowania: ponowne rozpatrzenie kwestii, W Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998, s. 49.