Serwis Komputerowy Warszawa - tel. 733-810-060

Naprawa komputerów, naprawa laptopów. Diagnoza i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych, usuwania konfliktów oprogramowania. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z sieciami, dostępem do Internetu. Zapewniamy uczciwość, solidność i wysoką jakość wykonywanych usług.

Zapraszamy: Serwis Komputrowy Warszawa : 733-810-060
Podsumowanie

Gwałtowne rozprzestrzenianie się Internetu jako środka komunikacji międzyludzkiej ma znaczący wpływ na nasze życie, gdyż jak powiedziano w rozdziale pierwszym - komunikowanie się jest zasadniczym elementem życia społecznego, a Internet umożliwia nam komunikowanie się w wybranym przez nas czasie i to na globalną skalę.

Dziś Internet wykorzystywany jest przede wszystkim jako narzędzie służące do pozyskiwania i wymiany informacji, rzadziej jest on używany do celów rozrywkowych. Taki model wykorzystywania Internetu upowszechnił się zarówno w Stanach Zjednoczonych 42 jak i w Polsce. Polacy wykorzystują Internet najczęściej W celu przeglądania stron WWW, korzystania z usług oferowanych przez portale, bardzo często korzystają także z poczty elektronicznej a także ściągają pliki.

Rozwój Internetu i coraz powszechniejsze wykorzystywanie go w wielu obszarach działalności społecznej, gospodarczej i politycznej stwarza nowe możliwości dla działania zarówno jednostek jak i całych społeczności.

Takie zjawiska, jak wzrost ilości i dostępności informacji, a także nowe sposoby jej przechowywania, przetwarzania i udostępniania, mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Często mówi się wręcz o rewolucji informacyjnej, związanej z rozwojem i powszechnym stosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, ze rozwój i powszechne wykorzystywanie Internetu w wielu dziedzinach, ma istotne konsekwencje dla życia społecznego. Jak twierdzi McLuhan 43, natura mediów służących komunikowaniu się ludzi, W istotny sposób kształtuje strukturę i więzi społeczne, niezależnie od treści komunikowania.

Przesadą jednak wydaje się być twierdzenie McLuhana, że narzędzia techniczne, będące przekaźnikami komunikatów wpływają determinująco na wszystkie sfery życia społecznego. Castells ujmuje to w ten sposób, że technologia per se nie determinuje zmian w procesach społecznych i W instytucjach, jest raczej czynnikiem pośredniczącym między strukturą społeczną a aktorami i tworzonymi przez nich narzędziami służącymi komunikowaniu.

Z pewnością jednak natura nowych technologii czyni strukturę społeczną bardziej mobilną.

Struktury społeczne kreowane przez nowe technologie nie są jednak, wbrew niektórym optymistycznym wizjom, strukturami egalitarnymi.

Dostęp do nowych technologii nie jest równy i powszechny dla wszystkich jednostek, choćby ze względów ekonomicznych. Najistotniejszy jednak jest nie tyle dostęp do nowych technologii, co umiejętność kreatywnego korzystania z nich. Internet nie jest sam W sobie źródłem wzrostu nierówności i społecznego wykluczenia. Jednak sposób W jaki jest wykorzystywany W systemie globalnego kapitalizmu, wywołuje procesy prowadzące do rosnących nierówności społecznych, co stanowi olbrzymi kontrast wobec nadziei, jaką wiele osób wiąże z "wiekiem informacji".

Analizując wpływ Internetu na życie społeczne, należy zastanowić się również nad tym czy może on przyczyniać się do umocnienia społeczeństwa obywatelskiego i systemu demokratycznego, czy raczej sprzyjaj manipulowaniu informacją, a w konsekwencji decyzjami obywateli, zwłaszcza, że nowe technologie dają możliwość kontroli i nadzoru nad obywatelami na niespotykaną dotąd skalę. Głosowanie za pomocą Internetu czy interaktywnej telewizji może przyczynić się do jeszcze większego sprywatyzowania polityki.

Publiczna debata z udziałem odpowiedzialnych obywateli (element definiujący demokrację), może zostać zastąpiona nieprzemyślanymi, często pełnymi uprzedzeń wypowiedziami.

Ważne jest, by w wyborach obywatele kierowali się racjonalnymi argumentami, Ważne jest nie tylko samo wyrażanie poglądów, ale także ich racjonalne uzasadnianie.

Internet przeobraża sposoby komunikacji międzyludzkiej a tym samym prowadzi do przemian we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Możemy dziś obserwować kształtowanie się nowego typu społeczeństwa, jakim jest społeczeństwo informacyjne.

Przemiany których jesteśmy świadkami zarówno otwierają przed nami nowe możliwości jak i stawiają nowe Wyzwania.


42 M. Castells, Galaktyka Internetu, Poznań 2003
43 M. McLuhan, op. cit.