Serwis Komputerowy Warszawa - tel. 733-810-060

Naprawa komputerów, naprawa laptopów. Diagnoza i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych, usuwania konfliktów oprogramowania. Rozwiązujemy wszelkie problemy związane z sieciami, dostępem do Internetu. Zapewniamy uczciwość, solidność i wysoką jakość wykonywanych usług.

Zapraszamy: Serwis Komputrowy Warszawa : 733-810-060
Model społeczeństwa informacyjnego

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego i rewolucji informacyjnej

Dyfuzja nowych technologii na wszystkich poziomach życia ekonomicznego i społecznego stopniowo spowoduje transformację naszego społeczeństwa w "społeczeństwo informacyjne".22

Przekonanie o przełomowym znaczeniu czasu w którym żyjemy towarzyszy wielu autorom, prowokując do poszukiwania określeń charakteryzujących go. Pojawiają się takie terminy jak postmodernizm, postindustrializm, powstałe przez dodanie prefiksów do dobrze znanych, tradycyjnych terminów. Prefiksy mają modyfikować dawne znaczenie tych terminów, przystosować je do uchwycenia nowych problemów teraźniejszości.23

Rezultatem poszukiwań określenia właściwego dla nowego etapu w historii rozwoju ludzkości, jest również pojęcie społeczeństwa informacyjnego, akcentujące centralne znaczenie informacji dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

Japoński badacz Yoneji Masuda opracował W 1972 roku kompleksowy plan przeobrażania wszystkich sfer życia społecznego w oparciu o rozwój sektora informacji i telekomunikacji.

Twierdził, że cywilizacja którą budujemy na przełomie XX i XXI wieku, nie będzie cywilizacja materialna, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, będzie natomiast cywilizacja "niewidoczną" - informacyjną.24

W wyniku realizacji wizji społeczeństwa informacyjnego nastąpi reorganizacja systemów w różnych dziedzinach życia społecznego i podniesiona zostanie jakość samego społeczeństwa. Zasadniczym celem rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie będzie dążenie do stałego zwiększania posiadanej ilości dóbr materialnych, opierające się na konkurencji, poszukiwaniach prestiżu społecznego lub żądzy wiedzy, lecz rozwój intelektualny społeczeństwa, tworzenie wiedzy i ciągłe poszukiwanie zadowolenia społecznego. Społeczeństwo informacyjne, czy społeczeństwo obfitości informacyjnej- to społeczeństwo, w którym proces automatyzacji zlikwiduje walkę o zdobywanie dóbr materialnych, charakteryzująca społeczeństwo przemysłowe.25

Plan Masudy należy do tych koncepcji, które widzą przyszłość społeczeństwa informacyjnego niemal wyłącznie w pozytywnym świetle.

Cywilizacja informacyjna jest uznawana za trzecią (po neolitycznej i przemysłowej) epokę cywilizacyjną. O obliczu danej epoki decydują relacje między trzema żywiołami: materią, energią i informacją, poza którymi nie ma niczego innego w przyrodzie.26

W epoce przedprzemysłowej dominowała materia, skala wykorzystywania przez człowieka energii do przetwarzania przyrody była niewielka, ograniczona do siły mięśni ludzi i zwierząt, wiatru, spadku wód. W epoce wczesnoprzemysłowej skala użycia energii sukcesywnie rosła a w czasach rewolucji przemysłowej - wieku maszyny parowej i elektryczności - osiągnęła najwyższy poziom.

W epoce postrzemysłowej znaczenie materii i energii relatywnie zmalało, najistotniejszym czynnikiem rozwoju stała się informacja i wiedza.

Informacja jest obecnie podstawą sprawnego funkcjonowania firm, administracji wszystkich szczebli oraz życia jednostek. Informacja jest przetwarzana do jak najbardziej dogodnej dla użytkownika postaci, dostarczana w miejsce, gdzie jest akurat potrzebna i w czasie, w którym jest potrzebna. Kompleks rozwiązań informatycznych, sieci telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji oraz różnorodnych usług, składa się w jedną całość nazwaną infrastrukturą informacyjną, która osiągnęła już zasięg globalny. Dzięki telefonii komórkowej możemy kontaktować się z innymi niezależnie od ich i naszego miejsca pobytu. Sieci szybkiej transmisji danych umożliwiają przekazywanie nie tylko danych liczbowych, ale również obrazów, zapisów dźwiękowych a nawet zapisów video.

Koncepcja społeczeństwa informacyjnego dotarła do Europy i Stanów Zjednoczonych w końcu lat 70-tych. Jednak źródło pojęcia ,,społeczeństwo informacyjne" można także w pracach amerykańskiego ekonomisty Fritza Machlupa z końca lat 50-tych. Jako pierwszy analizował on ten sektor ekonomii USA, który nazwał ,,produkcją i dystrybucją wiedzy". F. Machlup oceniał, że w 1958 roku sektor informacji dostarczał 29 procent dochodu narodowego, pochłaniając 31 procent siły roboczej. Z jego szacunków wynikało również, że między 1947 a 1958 rokiem sektor ten rozwijał się dwa razy szybciej niż rósł dochód narodowy Stanów Zjednoczonych. W świetle tych faktów trudno było nie zauważyć, że Stany Zjednoczone stają się społeczeństwem opartym o informacje.

Dane o rozkładzie siły roboczej W USA między cztery działy gospodarki potwierdzają tezę Machlupa.

Nowy etap rozwoju w sektorze informacji zaczął się w latach 70-tych XX wieku, gdy technologia mikroelektroniczna umożliwiła komputeryzację wielu prac intelektualnych i biurowych. Obecnie możemy obserwować wzrost powiązania techniki informatycznej z środkami łączności, co wydatnie zwiększa produktywność pracy zarówno intelektualnej jak i kontrolowanej przez nią produkcji i dystrybucji towarów.

Społeczeństwo informacyjne można więc zdefiniować jako społeczeństwo, które w przeważającej mierze zajmuje się produkowaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i aplikacjami informacji.27

Społeczeństwo informacyjne nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, ale środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa.

Rosnący sektor informacyjny i gwałtownie rozwijające się techniki informacyjne stały się także przedmiotem badań empirycznych. Badania podjęte w Stanach Zjednoczonych dotyczyły przemian strukturalnych dokonujących się pod wpływem wzrostu działalności informacyjnej.28

Ważnym elementem dociekań było to na ile zmiany zachodzące w Stanach Zjednoczonych mają ogólniejszy charakter, dlatego też badania sektora informacyjnego przeprowadzono również w kilku krajach Europy (Austria, Finlandia, Francja, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania) oraz w Japonii i Kanadzie.

Analiza wykazała m. in., że przechodzenie od ery industrializmu do ery informacyjnej nie jest procesem natychmiastowym. Okazało się, że działalność informacyjna odgrywa ważną rolę w większości badanych krajów, jednak dobra i usługi informacyjne stanowią relatywnie małą część budżetu przeciętnego gospodarstwa domowego. Można jednak zauważyć, że w ostatnim czasie trend ów nasila się, co wiąże się z upowszechnieniem komputerów osobistych.

Dane i wskaźniki techniczne - liczba komputerów, urządzeń telekomunikacyjnych, banków danych, systemów informacyjnych, świadczą o tym, że informacyjny hardware rośnie gwałtownie. Hardware to jednak tylko narzędzie, środek, którego coraz szersze i bardziej wyszukane zastosowanie prowadzi do przełomu informacyjnego, nazywanego - z racji swej gwałtowności i intensywności - rewolucją informacyjną. Istotą tej rewolucji jest informacja, jej eksplozja we współczesnym świecie, oraz wielostronne, cywilizacyjne skutki tego faktu. Przemiany te można także dostrzec stosując analizę zawartości prasy.29 Radykalnie zwiększyła się liczba reklam sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego, kursów komputerowych, a także ogłoszeń o pracy dla ludzi umiejących posługiwać się komputerem, informatyków.

Nastąpiło też większe ukonkretnienie poruszanych tematów, np. artykuły dotyczące piractwa komputerowego i wideokasetowego, teksty dotyczące zakupu licencji i współpracy z zachodnimi firmami telekomunikacyjnymi, a także dotyczące prywatyzacji telewizji oraz innych mediów.22 Bangemman Report 1994, cyt. za: K. Doktorowicz, Europejska definicja społeczeństwa informacyjnego, Transformacje, 1-4/1997.
23 K. Wilkoszewska, Prefiksy w roli wyznaczników współczesności, w Intermedialność w kulturze końca XXwieku, red. A. Gwóźdź, Białystok 1998.
24 P. Sienkiewicz; Analiza systemowa rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w Rewolucjainformacyjna í społeczeństwo, red L. W. Zacher, Warszawa 1997.
25 H. Wojciechowska, Japońska wizja społeczeństwa informacyjnego, Prasa Techniczna, 5/1988.
26 K. Krzysztofek, Społeczeństwo informacyjne i rewolucja teleinformacyjna. Przegląd trendów cywilizacyjnych pod koniec drugiego milenium, w Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red L. W. Zacher, Warszawa 1997.
27 L. W. Zacher, Świadomość społeczeństwa informacyjnego. Niektóre ustalenia pojęciowe, w:Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, red. L. W. Zacher, Warszawa 1999.
28 L. W. Zacher, Społeczeństwo bogate w informacje, w: Rewolucja informacyjna i społeczeństwo, red. L. W. Zacher, Warszawa 1997.
29 Ibidem.