Profil polskiego Internaty

Według badań sieci firm badawczych Taylor Nelson Sofres (TNS), W 2002 roku na świecie z Internetu korzystało średnio 34% dorosłych użytkowników (dane z 37 krajów). Oznacza to systematyczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych (31% w 2001 roku i 27% w 2000 roku).
W Polsce, W 2003 roku posiadanie dostępu do Internetu deklarowało 27% osób, a 5% spośród tych, którzy nie posiadają takiego dostępu planuje go uzyskać na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy.

Dostęp do Internetu w III kwartale 2003 roku
Dostęp do Internetu w III kwartale 2003 roku
źródło: TNS OBOP

Warto również zauważyć, że odsetek Polaków mających dostęp do Internetu na przestrzeni ostatnich kilku lat systematycznie rósł.

Dostęp do lntemetu w latach 1998-2003
Dostęp do lntemetu w latach 1998-2003
źródło: TNS OBOP

Internauci, czyli według międzynarodowej de?nicji osoby korzystające z Intemetu co najmniej raz w miesiącu stanowią 21% badanych. Internautami nieco częściej niż kobiety (44%) są mężczyźni (56%).

Internauci - struktura wg płci
Internauci - struktura wg płci
źródło: TNS OBOP

Biorąc pod uwagę strukturę wiekową osób korzystających z Internetu należy zauważyć, że blisko 70% Internautów to ludzie młodzi pomiędzy 15 a 29 rokiem życia. Niewielki jest natomiast odsetek użytkowników Internetu, którzy przekroczyli 50 rok życia - zaledwie 6%

Internauci struktura wg wieku
Internauci struktura wg wieku
źródło: TNS OBOP

Najwyższy odsetek Internautów stanowią osoby z wykształceniem średnim (w tym pomaturalnym) - 38%, proporcjonalnie duży odsetek stanowią również osoby z wykształceniem podstawowym - 30% oraz wyższym - 24%, natomiast osób z wykształceniem zawodowym jest wśród Internatów niewiele - 9%. Przyglądając się strukturze wykształcenia osób korzystających z Internetu nie można zapominać, o tym że ponad 30% z nich to jeszcze ucząca się młodzież.

Internauci - struktura wg wykształcenia
Internauci - struktura wg wykształcenia
źródło: TNS OBOP

Ponad połowa polskich Internatów to osoby, u których miesięczny dochód w gospodarstwie domowym wynosi ponad 1500 zł netto na osobę, w tym 39% badanych to osoby posiadające dochód przekraczający 2000 zł netto na osobę, 18% stanowią badani u których mieści się on w przedziale między 1500 a 2000 zł netto.
Można zatem powiedzieć, że Internauci to osoby W miarę zamożne, wiąże się to oczywiście z tym, że korzystanie z Internetu w Polsce pociąga za sobą znaczne koszty.

lnternauci - struktura wg dochodu netto na głowę w gospodarstwie domowym
 lnternauci - struktura wg dochodu netto na głowę w gospodarstwie domowym
źródło: Pentor

Blisko połowę (43%) osób korzystających z Internetu stanowią uczniowie oraz studenci, Internautami często są pracownicy biurowi (29%), rzadziej menadżerowie (12%), natomiast sporadycznie robotnicy, bezrobotni, gospodynie domowe, emeryci, rolnicy. Zatem zdecydowaną większość, bo aż 84% wszystkich użytkowników Internetu stanowią osoby uczące się oraz pracownicy umysłowi, a więc osoby raczej dobrze wykształcone bądź kształcące się.

Intemauci-grupa społeczno-zawodowa
Intemauci-grupa społeczno-zawodowa
źródło: Pentor

Z Internetu korzystają niemal wyłącznie mieszkańcy miast. Blisko 30% Internautów zamieszkuje duże miasta (powyżej 200 000 mieszkańców). Mieszkańcy wsi stanowią jedynie 6% wszystkich osób korzystających z Internetu.

Internauci - miejsce zamieszkania (wielkosc miejscowości)
Internauci - miejsce zamieszkania (wielkosc miejscowości)
źródło: Pentor
Internauci najczęściej zamieszkują województwa: mazowieckie (15%) śląskie (11%) małopolskie (10%), dolnośląskie (8%) i wielkopolskie (8%).
Intemauci-struktura wg województwa
Intemauci-struktura wg województwa
źródło: Pentor

Przedstawione powyżej wyniki badań pokazują, że możliwość korzystania z sieci zależy w dużym stopniu od miejsca zamieszkania.
Najbardziej preferowane miejsce korzystania z Internetu to dom - 36% badanych w ciągu ostatnich 30 dni korzystało z Internetu właśnie w domowym zaciszu. Polacy często korzystają z Internetu także w pracy (29%) i szkole/na uczelni (27%), wiąże się to oczywiście z tym, że 41% Internautów to pracownicy biurowi i menadżerowie a 43% to uczniowie i studenci

Miejsce kozystania z Intemetu (w ciagu ostatnich 30 dni)
Miejsce kozystania z Intemetu (w ciagu ostatnich 30 dni)
źródło: Pentor

Analizując wyniki badań użytkowników Internetu prowadzonych przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, możemy stwierdzić, ze polscy Internauci na korzystanie z sieci poświęcają znaczną część swojego czasu --niemal 50% z nich korzysta z Internetu przeciętnie od 4 do 20 godzin tygodniowo, a więc około 0,5 do 3 godzin dziennie.
Warto również zauważyć, że deklarowany przez badanych tygodniowy czas korzystania z Internetu rozkłada się symetrycznie.

Przeciętny tygodniowy czas korzystania z internetu
Przeciętny tygodniowy czas korzystania z internetu
źródło:AE w Krakowie

Zdecydowanie najczęściej Polacy korzystają z Internetu W celu przeglądania stron WWW - robi to 88% Internatów. Internauci bardzo często korzystają także z portali (60%), poczty elektronicznej (55%), a także ściągają pliki (47%). Nieco rzadszym celem korzystania z Internetu jest uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, czatach, IRC, ICH (34%) oraz gry komputerowe (29%). Rzadziej Internet wykorzystywany jest do słuchania radia (13%), bankowości elektronicznej (8%) czy robienia zakupów (6%).

Cel korzystania z Intemetu
Cel korzystania z Intemetu
źródło: Pentor

Jak już wspomniano wyżej ponad połowa Polaków korzystających z Internetu, korzysta z poczty elektronicznej, warto również zauważyć, że większość z nich (46%) wykorzystuje do tego celu prywatne konta założone na jednym z serwerów bezpłatnych kont pocztowych, rzadziej Internauci wykorzystują konta służbowe zapewniane przez firmę (33%), niewielką popularnością cieszą się konta prywatne wykupione i/lub opłacane przez użytkownika - z takich kont korzysta 13% Internatów.

wykorzystywane konto poczty elektronicznej
wykorzystywane konto poczty elektronicznej
źródło:AE W Krakowie

Internautów zapytano również o to z których serwerów bezpłatnych kont poczty elektronicznej korzystają. Okazało się, ze największą popularnością cieszy się serwer Onet, na którym 29% badanych osób ma założone konto. Internauci często zakładają prywatne, bezpłatne konta na serwerze Interna - 17% oraz Wirtualna Polska - także 17%. Nieco mniejszą popularnością cieszą się takie serwery jak Poczta.fm (14%) czy Polbox (12%).

wykorzystywane serwery bezpłatnych kont poczty elektronicznej
wykorzystywane sewvery bezpłatnych kont poczty elektronicznej
źródło: AE w Krakowie

Zdecydowana większość polskich Internautów (60%) korzysta z portali Internetowych co najmniej raz dziennie, a niemal połowa z nich (44%) robi to kilka razy dziennie.

Częstotliwość korzystania z portali Internetowych
Częstotliwość korzystania z portali Internetowych
źródło: AE w Krakowie

Najczęściej spontanicznie wymieniane marki portali oraz serwisów Internetowych istniejące W Polsce to Onet i Wirtualna Polska - zna je ponad połowa Internatów - odpowiednio 70% i 60%. Wysokim stopniem znajomości cieszy się również Interna.pl (3 7%) a także Gazeta Wyborcza (26%) oraz Radio Zet (16%) i RMF FM (również 16%).

Znajomośc spontaniczna portali i serwisów Intemetowych
Znajomośc spontaniczna portali i serwisów Intemetowych
źródło: TNS OBOP

Natomiast najczęściej odwiedzane, istniejące w Polsce portale to Onet (40%) Wirtualna Polska (29%) oraz Interia (15%). Warto zauważyć, ze wymienione tu portale nalezą także do tych, których marki cieszyły się wśród Internautów największą spontaniczną znajomością.

Portale odwnedzane najczęścuej
Portale odwnedzane najczęścuej
źródło:AE w Krakowie

Jak już wspomniano wyżej ponad połowa Polaków korzystających z Internetu, korzysta z poczty elektronicznej, większość z nich (59%) posiada prywatne konto pocztowe. Internatów zapytano również oto czy posiadają własną, stworzoną przez siebie stronę WWW -twierdząco odpowiedziało 29% badanych. A zatem choć niemal 90% osób korzystających z Internetu przegląda strony WWW, to większość z nich (71%) nie posiada własnej strony internetowej.

Posiadanie własnej ,stworzonej przez siebie strony WWW
Posiadanie własnej ,stworzonej przez siebie strony WVVW
źródło: AE w Krakowie

Opisując profil społeczno-demograficzny polskich Internatów oraz stopień penetracji Internetu, warto także zwrócić uwagę na to, że zaledwie co piąty badany (21%) posiada komputer osobisty w gospodarstwie domowym. Oczywiście posiadanie własnego komputera nie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Internetu, mimo tego jego posiadanie ma duży wpływ na dostęp do sieci.

Deklaracja posiadania komputera osobistego w gospodarstwie domowym
Deklaracja posiadania komputera osobistego w gospodarstwie domowym
źródło: Pentor

Dostęp do Internetu, jak również posiadanie komputera osobistego to w Polsce wciąż dobra elitarne. Nie sposób jednak nie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat poziom dostępu do Internetu wyraźnie wzrósł - na początku 1998 roku zaledwie 5% Polaków deklarowało posiadanie dostępu do Internetu a w IH kwartale 2003 roku takie osoby stanowiły już 27% badanych. Ogromna większość Polaków mających dostęp do Internetu to osoby korzystające z tego medium co najmniej raz w miesiącu. Międzynarodowa definicja określa takie osoby mianem Internautów -w Polsce stanowią oni 21% populacji.

Społeczno - demograficzny profil polskiego Internauty wydaje się być dość wyrazisty. Jeżeli chodzi o taką zmienną jak płeć to z pewnością nie determinuje ona dostępu do sieci, Internatami są niemalże równie często mężczyźni jak i kobiety. Znaczenie ma natomiast wiek badanych, Internauci to przede wszystkim ludzie młodzi- do 30 roku życia (66%), dość duży odsetek Internautów to także osoby mieszczące się W przedziale wiekowym 30 - 49 lat (29%), natomiast osoby powyżej 50 roku życia stanowią zaledwie 6% użytkowników Internetu. Internauci to w większości osoby stosunkowo dobrze wykształcone - 38% Internautów ma wykształcenie średnie a 24% wyższe, znaczny jest także odsetek osób z wykształceniem podstawowym (30%), co oczywiście wiąże się z faktem, że 33% Internatów to młodzież w wieku pomiędzy 15 a l9 rokiem życia, a więc uczniowie gimnazjów i szkół średnich.

Należy również zauważyć, że korzystanie z Internetu jest wprost proporcjonalne do dochodów gospodarstwa domowego.

Struktura wieku, wykształcenia oraz dochodów znacząco Wiąże się z przynależnością do określonej grupy społeczno-zawodowej. Ogromna większość (84%) Internautów to uczniowie i studenci (ludzie bardzo młodzi, uczący się) oraz pracownicy umysłowi, (osoby dobrze wykształcone, osiągające stosunkowo wysokie dochody).

Jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania, można powiedzieć, że Internauci to niemal wyłącznie mieszkańcy miast, ponad to, im większe miasto, tym większy odsetek jego mieszkańców korzysta z Internetu. Stąd też nie powinien dziwić fakt, że największy odsetek Internautów stanowią mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdyż zapewne znaczna ich część to mieszkańcy Warszawy. Miejscem, w którym Polacy najchętniej korzystają z Internetu jest dom, choć często korzystają z sieci także w pracy oraz w szkole czy na uczelni, co zapewne wiąże się także z profilem społeczno-demograficznym Internautów - jak wspomniano wyżej są to najczęściej uczniowie i studenci oraz pracownicy umysłowi.

Zdecydowanie najczęściej Internet jest wykorzystywany W celu przeglądania, stron WWW, ponad połowa Internatów jako cel korzystania wskazuje także korzystanie z portali oraz korzystanie z poczty elektronicznej. Inne cele często wskazywane przez Internatów to ściąganie plików, uczestnictwo w grupach dyskusyjnych, a także gry komputerowe.

Jednak niezależnie od celu, polscy Internauci na korzystanie z sieci poświęcają znaczną część swojego czasu - niemal połowa z nich korzysta z Internetu około 0,5 do 3 godzin dziennie. Jak wspomniano już wyżej ponad połowa Internatów korzysta z poczty elektronicznej, większość z nich (46%) posiada prywatne, bezpłatne konta pocztowe, stosunkowo często Internauci posiadają także konta służbowe (33%), natomiast sporadycznie (13%) prywatne konta wykupione i/lub opłacane przez użytkownika.

Internauci, którzy posiadają bezpłatne konta poczty elektronicznej korzystają najczęściej z takich serwerów jak: Onet, Interia i Wirtualna Polska. Należy także zauważyć w/w portale są najczęściej spontanicznie wymienianymi przez badanych markami portali internetowych, są także portalami odwiedzanymi najczęściej. Warto W tym miejscu wspomnieć także o tym, że portale internetowe są przez blisko połowę użytkowników sieci odwiedzane kilka razy dziennie.